BlogAbout Me

Hi, I'm
Hien Do
.

Software Engineer

Specialized in Web Development

Read More About Me

Recently Published

Book
Thói quen nguyên tử - Automic Habits
3 cấp độ thay đổi: mục tiêu, tiến trình, đặc tính Cách hiệu quả nhất để thay đổi những thói quen là…
February 17, 2021
17 min
Web Accessibility
Web accessibility là gì? Web accessibility là khái niệm mô tả các các websites được phát triển để…
January 09, 2021
8 min

Topics

Book
Web Development
System Design

Tags

© 2021, All Rights Reserved.