BlogAbout Me

Published by Author
6

Hien Do

Software Engineer

Specialized in Web Development

Expertise

Javascript, CSS
ASP.NET, SQL
Reactjs, Vuejs

Social Media

facebooktwitterlinkedinemail
Book
Thói quen nguyên tử - Automic Habits
3 cấp độ thay đổi: mục tiêu, tiến trình, đặc tính Cách hiệu quả nhất để thay đổi những thói quen là…
February 17, 2021
17 min
Web Accessibility
Web accessibility là gì? Web accessibility là khái niệm mô tả các các websites được phát triển để…
January 09, 2021
8 min
© 2021, All Rights Reserved.