BlogAbout Me

#itdevelopment
1

Web Development
DRY - đừng lặp lại những việc mà nhẽ ra có thể tự động được.
DRY là gì? DRY viết tắt của từ Don't Repeat Yourself - hiểu nôm na là đừng lặp lại chính mình. Theo…
January 09, 2021
14 min
© 2021, All Rights Reserved.